Fiskeregler

Verdalselva og Helgåa

Fiskeregler 2022

Sesong: 1.juni – 31 august opp til Granfossen

1. juni – 31 august ovenfor Granfossen

Fredninger: All hunnlaks fredes i fra 15 juli, og all laks som har begynt å få gytedrakt skal settes ut.

Kvoter:

Sjøørret er fredet hele sesongen.

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 3 laks, hvor maks 2 laks kan være over 65 cm.

Tar man opp 2 lakser over 65 cm, så er sesongen ferdig. Hvis man tar opp laks under 65 cm først, kan fisket fortsette frem til års-kvoten på 3 lakser.

Totalkvote på totalt 270 + 199 laks, hvor 50 laks er forbeholdt ovenfor Granfossen, og 419 laks nedenfor Granfossen

Man skal også rapportere kjønn ved innrapportering av fisk i tillegg til de andre fangstopplysningene.

Skjellprøver skal leveres inn som tidligere.

Hvis MD kommer med andre regler enn de foreslåtte, vil det bli lagt ut med fiskereglene på Verdalselva.no og i media.

 

1. GENERELT:

Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt på de soner VJFF disponerer. Vadebukser kan brukes – vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske.

 

2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES UNDER FISKET.

 

3. DESINFISERING:

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

 

4. FISKETIDEN:

Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 31 august i hele vassdraget.

 

5. REDSKAPSBRUK:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn maks en trippelkrok, wobbler skal også kun ha 1 trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved markfiske anbefales sirkelkrok.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

 

6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:

All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger. Hunnlaksen skal settes ut fra 15 Juli.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet. Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives og leveres inn til Fellesforvaltninga. Det samme gjelder for hunnlaks når fredningen starter 15 Juli.

Personlig sesongkvote pr. fisker er 3/tre laks. Hvorav 2/to kan være over 65 cm. Når 2 laks over 65 cm er fanget og avlivet skal fisket avsluttes for sesongen.

Det skal gå minst 48 timer mellom hver avlivet laks.

Ved eventuell utvidelse økes sesongkvote med 1 under 65 cm.

Hvis noen har fisket 2 over 65 cm, så kan de ikke gjenoppta fisket.

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på kvoten for avlivet fisk. Fisker skal registrere all fanget fisk på laksebørsen for Verdalsvassdraget, også fisk som settes ut igjen.

Sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 270 + 199 avlivet laks. Av disse er 50 laks forbeholdt elva ovenfor Granfossen. Når 419 laks er fanget og avlivet nedenfor Granfossen stenges fisket i denne delen av elva. Når 50 laks er avlivet ovenfor Granfossen stenges denne delen av elva.

All hunnlaks er fredet etter 15. juli, og skal forsvarlig settes ut igjen.

 

7. REGISTRERING AV FANGST:

MERK: Det er fra sesongen 2022 ny laksebørs i samarbeide med Elveguiden hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier for registrering av fangst hvis man ikke har tlf. eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst på nettsiden www.verdalselva.no Navn, dato – vekt – vald og evt. bilde. Meld også gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst. Følg med på Verdalelva.no for nyheter rundt registrering av fangst.

 

8. SESONGVURDERING:

I løpet av sommeren vil sesongens lakseinnsig bli vurdert. Dette kan medføre endringer i kvoter og/eller fiskeregler. Det er ingen refusjon ved slike tilfeller. Slike bestemmelser tas av fellesforvaltningen i Verdalsvassdraget – innført etter flertallsvedtak. Fylkesmannen eller DN kan også endre reglene underveis i sesongen. Ingen refusjon.

 

9. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER:

Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.

 

10. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

 

11. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:


Brudd på reglene, samt medvirkning til brudd kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er opptil kr. 3000,-. Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er opptil kr 6000,-. Personer som blir tatt for kvotebrudd eller uakseptabel adferd vil bli bortvist for to år fra Verdalsvassdraget. Ved skjerpende tilfeller kan utestengelsen bli utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fisketrygdavgift og har gyldig desinfiseringsattest. Verneting for tvistesaker er Innherred forliksråd og/eller Inn Trøndelag Tingrett.

 

12. ANDRE BESTEMMELSER:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte – flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

Verdalselva Fellesforvaltning kan ved liten og varm elv stenge elva for fiske, og åpne den igjen når vannstand og temperatur tillater det. Dette varsles på hjemmesiden. Ingen refusjon for fiske.

 

Solnedsgang her er det viktig å kunne fiskeregler